Vedtægter

Vedtægter

for

Gnaverhavens Grundejerforening

2010

 § 1

 Navn

Foreningens navn er Gnaverhavens Grundejerforening. Hjemsted er Guldborgsund kommune. Foreningen omfatter 193 parceller og området omfattende afsnit, der i kortbilag 2 til Lokalplan 56 er benævnt C og D samt stier, fællesarealer og plantebælter. Antennearealet matr.nr. 35 ce er et fællesareal som jf. Deklarationen skal tilskødes lokalplanens 2 grundejerforeninger.                  

§ 2

Formål

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i almene grundejerforhold inden for foreningens område, herunder vedligeholdelse af de fælles private veje, stier, fællesarealer, beplantningsbælter, postkassestativer og fællesantenneanlæg jf. tinglyst deklaration den 31.07.1980 og lokalplan 56.

§ 3

Medlemskab

Som medlem skal optages alle grundejere inden for foreningens område. Medlemskab er, iflg. tinglyst deklaration, obligatorisk for grundejere, der har erhvervet grund fra udstykningen, der er anført i tingbogen. Hvert medlem er underkastet foreningens vedtægter, således som disse nu er eller senere til enhver tid på lovlig måde måtte blive ændret. Dog kan der aldrig ved nogen lovbestemmelse pålægges det enkelte medlem solidarisk ansvar for andre medlemmers forpligtelser.

§ 4

Vedligeholdelse

Enhver grundejer er pligtig til at holde sin grund i orden (herunder at holde den fri for frøbærende ukrudt).

Vedrørende hegn, beplantning m.m. henvises til tinglyst deklaration og lokalplan. Opfylder grundejeren ikke sine forpligtelser i forbindelse med vedligeholdelse og beplantning, er grundejerforeningen berettiget til – efter forudgående skriftlig advisering – at lade arbejdet udføre for grundejerens regning.

§ 5

Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april/maj måned.

Generalforsamling afholdes med højst 5 ugers og mindst 3 ugers varsel ved brev eller mail (hvis medlemmet har underskrevet tilmelding til mail-korrespondance) til medlemmerne og ved bekendtgørelse i lokaldagspressen.

 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

  1.  Valg af dirigent og referent
  2.  Bestyrelsens beretning
  3.  Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse samt budget for efterfølgende år
  4.  Fastsættelse af eventuel ændring af kontingent
  5.  Valg af bestyrelse og suppleanter
  6.  Valg af revisor og suppleant
  7.  Indkomne forslag
  8.  Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal, for at blive udsendt til medlemmerne sammen med indkaldelse til generalforsamlingen, være bestyrelsen i hænde senest 8 uger før, dog senest 1. marts.

§ 6

Afstemning

Ethvert af foreningens medlemmer (med ægtefælle), som har betalt kontingent, har adgang til generalforsamlingen enten personligt eller ved befuldmægtiget (der selv må være medlem af foreningen eller vedkommende medlems ægtefælle, værge eller kurator), der skal  være forsynet med skriftlig fuldmagt. Denne afleveres ved ankomst til et af bestyrelsens medlemmer. Ingen mødende kan dog have mere end én fuldmagt. Et medlem har kun én stemme pr. parcel.

 § 7

Beslutninger

Beslutninger på generalforsamlingen sker ved simpelt flertal af de afgivne stemmer. Til ændringer af vedtægterne kræves vedtagelse på en generalforsamling  med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Alle afstemninger udøves personligt eller ved fuldmagt.

Såfremt 10 medlemmer forlanger det, skal skriftlig afstemning finde sted. Generalforsamlingens forhandlinger og beslutninger indføres i en forhandlingsprotokol, der skal underskrives af bestyrelsen.

§ 8

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, når den finder det påkrævet og skal indkaldes, når mindst 50 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grund. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen herom, og mindst 30 af medlemmerne, der ønsker generalforsamlingen indkaldt, skal være mødt for at generalforsamlingen er beslutningsdygtig.

§ 9

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer: Formand, kasserer og 3 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Desuden vælges suppleanter og 2 revisorer.

Der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 1 revisor i lige årstal, og 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 1 revisor i ulige årstal. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv, og den er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden er til stede.

Alle direkte udlæg refunderes efter regning.

Bestyrelsen skal føre protokol over sine forhandlinger og beslutninger.

Bestyrelsen repræsenterer foreningen som sådan og leder og bestyrer dens anliggender, herunder dens formue. Foreningen tegnes af formanden sammen med 2 medlemmer af bestyrelsen.

Revisorerne har til enhver tid ret til at efterse kassebeholdningen og regnskabsbøgerne med bilag og skal foretage kritisk revision.

§ 10

Kontingent

Årskontingent fastsættes hvert år af generalforsamlingen og opkræves efter denne. Betaling skal ske inden 2 måneder efter generalforsamlingen og senest 1. juli.

Hvert medlem betaler ud over det fastsatte årskontingent, ved indmeldelsen kr. 300,-. Der betales kontingent og gebyr for hver parcel. Ved ejerskifte er ejerskiftegebyret kr. 300,-.

Betaling sker ved bankoverførsel. Medlemsnummer er vej og husnummer. Ejerskifte og adresseændring skal meddeles til foreningens kasserer.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Kassereren fører foreningens bøger, modtager alle indbetalinger og afholder alle udgifter, samt fører fortegnelse over medlemmerne.

Foreningens midler indsættes på en bankkonto, hvorover der kun kan disponeres ved bankoverførsel/netbank. Kassereren udfærdiger regnskab, der tilstilles revisorerne inden den 1. marts. Det reviderede regnskab tilstilles bestyrelsen inden 1. april. Det reviderede regnskab udsendes samtidig med indkaldelse til ordinær generalforsamling.  

 § 11

Opløsning

Foreningens opløsning kan kun ske ved vedtagelse på generalforsamling efter de samme regler, som er gældende for vedtægtsændringer.

Opløses foreningen ved sammenslutning med anden grundejerforening, overføres foreningens eventuelle midler samtidigt til den sammensluttede forening. 

Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 24. april 2010.

 Bestyrelsen:

 …………………………………………….         ……………………………………………………

Arne Kjeldsmark                       Carl Johan Stoffer

Formand                                    Næstformand

 

………………………………………………        ……………………………………………………

Helle Vinding                             Arne Pedersen

Kasserer

 

………………………………………………

Bjarne Vase